Marathon Zeeuws-Vlaanderen

12 & 13 april 2025

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: een (estafette)marathon die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren loopevenement: Logus-de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de inschrijving tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen                     
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en in samenhang met het deelnemers- en wedstrijdreglement.

Artikel 2 Deelname

 1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen zonder de Organisator hiervan uitdrukkelijk om toestemming te hebben gevraagd.
 3. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk na toestemming van de Organisator, indien dit gebeurt voor 1 april. Bij het overdragen wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. De Deelnemer dient het overdragen per e-mail te bevestigen via penningmeester@marathonzvl.nl
 4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand, waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Bij wijziging naar een hogere afstand dient te worden bijbetaald indien hiervoor een hoger inschrijfbedrag is vastgesteld.
 5. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan eventueel bestelde extra’s.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 7. De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief BTW.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade, verlies of diefstal die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer waakt over zijn veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.